Avtalsvillkor

Bilder tillhandahållna av Anna Andersson Fotografi, Nynäs Bildbyrå får endast användas efter förvärv eller tillstånd från Anna Andersson Fotografi, Nynäs Bildbyrå. I och med att bildanvändaren laddar hem bilden digitalt eller på annat sätt erhåller en bild från Anna Andersson Fotografi, Nynäs Bildbyrå ingås det avtal mellan bildanvändaren och Anna Andersson Fotografi, Nynäs Bildbyrå och villkoren i avtalet enligt nedan har därmed tillika samtidigt godkänts av bildanvändaren.

§ 1 Användningsrätt

Bilderna får endast användas på det sätt och i den omfattning som avtalats vid beställningen. Bilden skall återges med största möjliga hänsyn till originalets utförande där betydande förändringar av bilden i innehåll och form som färgförändring, beskärning, retusch och digital manipulering ej får göras utan Anna Andersson Fotografi, Nynäs Bildbyrås tillstånd lämnats för var enskild bild och tillfälle. Vid användning av bild skall Fotograf: Anna Andersson anges.

Anna Andersson Fotografi, Nynäs Bildbyrå använder sig av SmugMug som plattform för försäljning av digitala bilder, och således även det licensformat som plattformen tillhandahåller:

Commercial Use License for Digital Downloads

What you can do:

Photographer or videographer ("Content Provider") grants you a perpetual, non-exclusive, non-transferable, worldwide license to use the accompanying image(s) or video(s) (collectively, "Media,") for permitted commercial purposes, defined as: advertising, promotion, brochures, packaging as part of a commercial website for promotional purposes (maximum 800x600 pixels) use prints, posters, flyers, tearsheets for promotional purposes (not for resale) prints, posters, or other commercial display of Media magazines, books, newspapers, other printed publications video, broadcast, theatrical

What you may not do:

Buyer may not resell, relicense, redistribute without express written permission from Content Provider. Use as a derivative work, and reselling or redistributing such derivative work is prohibited. Media may not be used in a pornographic, obscene, illegal, immoral, libelous or defamatory manner. Media may not be incorporated into trademarks, logos, or service marks. Media may not be made available for download.

Content Provider retains all rights, license, copyright, title and ownership of the Media.

There is no warranty, express or implied, with the purchase of this digital image or video file. Neither Content Provider nor SmugMug will be liable for any claims, or incidental, consequential or other damages arising out of this license or buyer's use of the Media.

§ 2 Äganderätt och upphovsrätt

Äganderätt och upphovsrätt för bilder från Anna Andersson Fotografi, Nynäs Bildbyrå förblir Anna Andersson Fotografi, Nynäs Bildbyrås även efter det att bildanvändaren godkänt dessa villkor samt erhållit bilden.

§ 3 Bildleverans

Det åligger bildanvändaren att i bilder levererade från Anna Andersson Fotografi, Nynäs Bildbyrå ansvara för att göra sådana omställningar, repro eller korrigeringar som krävs för ett bra tryckresultat. Skulle ett icke tillfredställande resultat vid tryckresultat uppstå ersätter Anna Andersson Fotografi, Nynäs Bildbyrå ej bildbeställare eller kund för detta.

§ 4 Priser

Kostnaden för bildanvändningen framgår av fakturan och baseras på den prislista som finns på http://annaandersson.smugmug.com om inte annat överenskommits mellan bildanvändaren och Anna Andersson Fotografi, Nynäs Bildbyrå.

§ 5 Betalning

Betalningsvillkor för fakturan är 30 dagar netto. Vid försenad betalning debiteras dröjsmålsränta på 8 %.

§6 Ansvarsbegränsning

Anna Andersson Fotografi, Nynäs Bildbyrå svarar inte för några eventuella ekonomiska anspråk med anledning av rättigheter eller restriktioner knutna till personer, egendomar eller varumärken. Rättigheterna till alla Anna Andersson Fotografi, Nynäs Bildbyrås bilder är icke exklusiva och ersättningsanspråk i samband med eventuella skador för bildanvändaren uppkomna kring detta ersätts därmed ej av Anna Andersson Fotografi, Nynäs Bildbyrå.

§ 7 Vite

Om bild från Anna Andersson Fotografi, Nynäs Bildbyrå används otillåtet eller om bildanvändaren utnyttjar förvärvad bild från Anna Andersson Fotografi, Nynäs Bildbyrå i strid mot bestämmelserna i detta avtal utgår till Anna Andersson Fotografi, Nynäs Bildbyrå ett vite med ett belopp som motsvarar tre gånger det belopp som bildanvändningen skulle ha kostat i enlighet med Anna Andersson Fotografi, Nynäs Bildbyrås prislista eller kostade vid den överenskomna bildförsäljningen.

§ 8 Skadestånd

Om bildanvändaren genom användning av förvärvad bild förorsakar Anna Andersson Fotografi, Nynäs Bildbyrå skada på något vis äger Anna Andersson Fotografi, Nynäs Bildbyrå rätt att kräva bildanvändaren på skadestånd som skall bestämmas till ett belopp som svarar mot den såväl materiella som immateriella skada som uppkommit för Anna Andersson Fotografi, Nynäs Bildbyrå.

§ 9 Konfliktlösning

Om någon tvist skulle uppstå på grund av i samband med eller i relation till detta avtal skall tvisten överlämnas att lösas i domstol, Stockholms tingsrätt.

Powered by SmugMug Owner Log In